หลวงพ่อพระแสน  ดินแดนน้ำใส  หาดหินคำไผ่  ยอใหญ่ท ่าลี่

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคลากร
ช้อมูลพื้นฐาน
พืชเศรษฐกิจ
ทำเนียบหมู่บ้าน
แหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ถ่ายทอดฯ
จุดสาธิตเทคโนโลย
 วิสาหกิจชุมชน
งานบริหาร
แผนปฏิบัติงาน ปี 55 
 แผนพัฒนาระดับตำบล 

 แผนปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนข้าว,
        มันสำปะหลัง ปี 55

                     ภาพข่าวกิจกรรม


สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประกวดเกษตรตำบลดีเด่น จาก สสข.๔ ขอนแก่น
โดย นายสมหมาย แก้วมณี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ผู้เข้าประกวด เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ ๙
ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

นายเลิศ บุตรินดา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อบรมให้ความรู้การปลูกพริกในถุงพลาสติก,การเพาะกล้าพริก
ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านท่าสวาท ท่าลี่
หมู่ที่ ๙  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ออกพบปะเยี่ยมเยียน
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงาน เกษตรอำเภอโซ่พิสัย ดำเนินการถ่ายทอดความรู้
แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย
และได้มาตรฐาน (Gap) ปี ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

บ้านถ้ำจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

นางสุดาพร ทองแสน เจ้าพนักงานธุรการ  เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร " ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์"
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานด้านสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
คณะกรรมการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการประกวด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ ๙ ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
นางปาจรีย์ โพนพุฒ  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย
น.ส. จินดา ราษีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การทำเชื้อไตรโครเดอร์มา
ให้กับเกษตรกรบ้านท่าคำมิด หมู่ที่ ๑๑  ต.บัวตูม
 อ.โซ่พิสัย 
เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดูงานกับแหล่งเรียนรู้
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ ๙ ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ ๒๓พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔
ต.บัวตูม  อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ
ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
เลขที่ 150/1  ถนนปากคาด-พรเจริญ ตำบลโซ่   38170   โทร. 042-485162 , แฟกซ์ 042-485162   Email:sopisaidoae@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      อำเภอศรีวิไล
                                         อำเภอเซกา

 

 

KM อำเภอ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
สูตรผสมปุ๋ยใช้เอง
การกำจัดหอยเชอรี่
การปลูกคล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลการเกษตร
สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ โซ่พิสัย ได้ทุกวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
หรือโทร..042-485162